Koncepcja pracy szkoły jest wspierana przez następujące dokumenty wewnątrzszkolne:
1. Statut szkoły.
2. Plany pracy organów szkoły i plany pracy nauczycieli.
3. Plan nadzoru pedagogicznego.
4. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. Szkolny program profilaktyki.
6. Szkolny program wychowawczy.
7. Arkusz organizacji szkoły.

 

Głównym celem działań edukacyjnych szkoły oprócz nauczania, wychowania i opieki, jest wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia.
W naszej szkole nadrzędnym celem jest wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych, który w swym postępowaniu kieruje się myślą patrona szkoły Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to com, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.  


I. Misja i wizja szkoły:
Wychowanie i nauczanie w naszej szkole opiera się na chrześcijańskim systemie wartości, służy rozwijaniu u dzieci odpowiedzialności za siebie i za innych, uczy szacunku dla każdego człowieka;
Głównym celem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia w sferze duchowej, intelektualnej, fizycznej i psychospołecznej. Za niezbędne składniki procesu dydaktyczno – wychowawczego przyjęliśmy kształtowanie postawy miłości do Ojczyzny oraz wprowadzanie w dziedzictwo kulturowe miasta, regionu i kraju.
Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do dzieci posiadają rodzice. Zadaniem naszej szkoły jest wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania.
Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.
Szkoła umożliwia uczniowi stawanie się człowiekiem wolnym oraz odpowiedzialnym za siebie i innych.

II. Wizja absolwenta:
Nasz absolwent:
- Zna swoją wartość i godność jako osoby.
- Szanuje drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, statusu społecznego, możliwości fizycznych i psychicznych.
- Jest odpowiedzialny za swe czyny, działania, które podejmuje zgodnie z przyjętą skalą wartości.
- Jest konsekwentny w myśleniu i działaniu.
- Potrafi nawiązywać właściwe relacje osobowe z innymi ludźmi oraz dostrzega potrzeby innych i służy im pomocą.
- Mądrze korzysta z dóbr i bogactwa kultury.