Świetlica socjoterapeutyczna

Świetlica socjoterapeutyczna rozpoczęła działalność 1 marca 2010 roku.

     Świetlica to miejsce przeznaczone na wymianę poglądów i opinii, dyskusje, naukę wzajemnego szacunku i tolerancji, przyjmowania odpowiedzialności za inną osobę.
Dzieci zawsze mogą liczyć na akceptację, wyrozumiałość względem ich problemów i pomoc w ich rozwiązywaniu.

Zajęcia w świetlicy odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny.

W bieżącym roku szkolnym do świetlicy uczęszcza 27 dzieci. Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy:

 • I grupa – dzieci w wieku 7-9 lat ( 10 osób),
 • II grupa – dzieci w wieku 10-12 lat (17 osób).

Wychowawcami w świetlicy są: p. Beata Łaga i p. Sylwia Sokół. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, stymulowanie rozwojem dziecka poprzez bezpośrednie oddziaływanie na nie, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie oraz eliminowanie zaburzeń zachowania.

Szczególną uwagę zwraca się na:

 • emocje i uczucia dzieci oraz umiejętność radzenia sobie z nimi,
 • poprawę emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci na terenie szkoły i w środowisku pozaszkolnym,
 • budowanie pozytywnej samooceny,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych,
 • właściwe zachowanie podczas przygotowywania i spożywania posiłków,
 • kulturę słowa,
 • naukę wzajemnego szacunku i tolerancji,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych, umiejętność współpracy w grupie,
 • uczenie poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,
 • kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

     Wychowankowie uczucia swe mogą eksponować poprzez wypowiedzi słowne, muzyczne i plastyczne oraz współzawodnictwo sportowe podczas gier i zabaw ruchowych na sali gimnastycznej bądź świeżym powietrzu.

W czasie zajęć przygotowywany jest posiłek (zwykle ciepły). Uczestnicy uczą się smażyć naleśniki, piec ciasta i gofry, przygotowywać sałatki, kanapki.

Dzieci poznają nowe techniki tworzenia różnych form użytkowych, jak np. ozdoby choinkowe wykonane techniką quillingu, bombki i pisanki wielkanocne wykonane techniką wstążkową, decupage.    

Dwa razy w danym roku szkolnym organizowane są wyjazdy np. do kina, teatru, na pływalnię, na kręgle, nad morze itp., a także wycieczki piesze i rowerowe

Jako owoce działalności świetlicy można wyliczyć: dekoracje sali świetlicowej oraz korytarzy szkolnych pracami plastycznymi.

Naszym sukcesem jest to, że dzieci cieszą się z każdego spotkania, chętnie podejmują się wszelkich zadań, systematycznie i aktywnie biorąc udział w zajęciach.